اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون امور بانوان وزارت جهادکشاورزی
1

فروغ السادات بنی هاشم
مشاور وزیر در امور بانوان
و رئیسکمیسیون
دفتر امور زنان روستایی
وعشایری
2
سمیرا انواری
نایب رئیس کمیسیون
دفتر امور زنان
روستایی وعشایری
3
الهه ارشادی
دبیر کمیسیون
معاونت امور تولیدات
دامی

اعضای کار گروه برنامه ریزی فرهنگی - آموزشی
1
ناهید عظمتی
مسئول کارگروه
آموزشی
معاونت توسعه مدیریت
2
فاطمه سادات تهرانی
عضو کارگروه
آموزشی
سازمان
دامپزشکی کشور
3
فاطمه جوادی
عضو کارگروه
آموزشی
دفتر آموزش
بهره برداران
4
طاهره فائزی نیا
عضو کارگروه
آموزشی
حوزه نمایندگی
ولی فقیه
5
فاطمه خیل فرهنگ
عضو کارگروه
آموزشی
معاونت زراعت
6
مهتاب جوادی ممقانی
عضو کارگروه
آموزشی
دفتر ساماندهی و توسعه تجارت
7
 
8
   
9
   

اعضای کارگروه برنامه ریزی اموررفاهی
1
فریده فرح زاده
مسئول کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
اداره کل امور اداری
رفاه و پشتیبانی
2
سیده زهرا زمانی
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
اداره کل امور اداری
رفاه وپشتیبانی
3
سهیلا مبارک
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
اداره کل امور
رفاه وپشتیبانی
4
فاطمه محسنی اژه ای
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
سازمان امور عشایر
ایران
5
زینب شکرالهی
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
شرکت مادر تخصصی
صندوق حمایت ازتوسعه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
6
فریده شهبازی
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
دفتر امور بین الملل
7
منصوره اصغری
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
دفتر وزارتی
8
صدیقه قربانی
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی
 
 

اعضای کارگروه روابط عمومی
1
اظهر قضایی
مسئول کارگروه
روابط عمومی و اطلاعرسانی
دفتر هماهنگی امور
استان ها
2
     
3
مولود ریاحی
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
شرکت مادر تخصصی
خدمات کشاورزی
4
مریم نومی گلزار
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
معاونت آب و خاک
5
     
6
فاطمه قصابی علمداری
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
معاونت برنامه ریزی
و اقتصادی
7
اکرم ساکی
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
حراست
8
فاطمه صفی خانی
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
شرکت شهرکهای کشاورزی
9
پروانه کمالو
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
روابط عمومی
10
فهیمه خوش نوا
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
دفتر امور مجلس
f.khosh@yahoo.com
11
فرحناز وندجبارپور
عضو کارگروه روابط
عمومی و اطلاعرسانی
معاونت باغبانی
اعضای کار گروه زنان محقق و نوآور
1
میترا نجفی
مسئول کارگروه
بانوان محقق ونوآور
سازمان تعاون روستایی
2
طیبه کرمی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
معاونت امور زراعت
3
آزاده فاطمی فر
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
مرکز پزشکی
شهید شوریده
4
مریم انوشیروانی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
بسیج
5
زهرا عبادی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
موسسه تحقیقات
علوم دامی
6
فرزانه پارسی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی
7
کبری ثقفی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
موسسه تحقیقات
خاک و آب
8
مریم نفری یزدی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
سازمان شیلات
اعضای کار گروه حمایت های حقوقی – قانونی
1
مرضیه اکرمی مقدم
عضو کارگروه
حمایتهای حقوقی-قانونی
دفتر رسیدگی به تخلفات
اداری
Mahakrami@yahoo.com
2
سوسن حاتمی
عضو کارگروه
حمایتهای حقوقی-قانونی
سازمان حفظ نباتات
3
فروغ السادات موسوی
عضو کارگروه
حمایتهای حقوقی-قانونی
سازمان
امور اراضی
4
اکرم علی بابایی
عضو کارگروه
حمایتهای حقوقی-قانونی
سازمان
پژوهش ها
5
نوشین بهبد
عضو کارگروه
حمایتهای حقوقی-قانونی
دفتر ارزیابی عملکرد و
پاسخگویی بهشکایات
6
مریم خدابخش
عضو کارگروه
حمایتهای حقوقی-قانونی
موسسه تحقیقات جنگلها
و مراتعکشور
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/21
تعداد بازدید:
226
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal