كوچك يا بزرگ كردن بخش :.


 
اعضای کار گروه برنامه ریزی آموزشی
 
1
ناهید عظمتی

مسئول کارگروه
آموزشی
معاونت توسعه مدیریت
2

فاطمه سادات
تهرانی

عضو کارگروه
آموزشی
سازمان
دامپزشکی کشور
3

فاطمه
خیل فرهنگ

عضو کارگروه
آموزشی
معاونت زراعت
4

طاهره
فائزی نیا

عضو کارگروه
آموزشی
حوزه نمایندگی
ولی فقیه
5

فاطمه جوادی

عضو کارگروه
آموزشی
matila_j@yahoo.com
6

مهتاب
جوادی ممقانی

عضو کارگروه
آموزشی
دفتر ساماندهی و توسعه
mahtab_javadi1343@yahoo.com
 
7
 

فروغ السادات
موسوی

عضو کارگروه
آموزشی
سازمان امور اراضی
 
8
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.