كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 
اعضای کارگروه بهداشت و سلامت  
سیما خاکپور مقدم
مسئول کارگروه
بهداشت و سلامت

مرکز درمانی شهید شوریده و کلینیک نور
Poormand.maryam@gmail.com
سمیرا انواری
عضو کار گروه بهداشت و سلامت سازمان تات، معاونت ترویج
 فریده فرحزاده
 عضو کار گروه بهداشت و سلامت
اداره کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی 
طلعت سعیدی
عضو کار گروه بهداشت و سلامت
نماینده بهداشت حرفه ای
آقای دکتر محمدی پور
عضو کار گروه بهداشت و سلامت
مرکز درمانی شهید شوریده
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.