كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
·   شرح وظایف کارگروه برنامه ریزی آموزشی 

 
   
            1-     
نیازسنجی و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز بانوان شاغل جهت اخذ مجوز از دفتر آموزش کارکنان


2- 
تدوین برنامه اجرایی دوره های آموزشی با همکاری دفتر آموزش کارکنان(انتخاب زمان مکان استاد و..)

3- 
ارائه گزارش فعالیت های کارگروه به دبیر کمیسیون

4- 
تعیین بودجه سالیانه کارگروه و ارائه آن به دبیر کمیسیون

5-  
نقد و بررسی فعالیتهای کارگروه در ارتباط با اهداف و برنامه های اعلام شده و ارائه گزارش به دبیر کمیسیون

6-
برای اجرایی دوره های آموزشی ناظر اجرا مسئول کار گروه آموزشی می باشد .


بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.