كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
 
 

اعضای کار گروه اطلاع رسانی

1
فاطمه مرادی

مسئول کارگروه
اطلاع رسانی
معاونت ترویج
سازمان تات
f_morady2002@yahoo.com
2
نرگس مرتضوی
عضو کارگروه
اطلاع رسانی

سازمان
جنگل ها و مراتع
3

مهری لایقی
عضو کارگروه
اطلاع رسانی
امور ایثارگران
4

رقیه سیفلی
عضو کار گروه
اطلاع رسانی
موسسه آموزش عالی
علمی - کاربردی
5
سوسن حاتمی
عضو کارگروه
اطلاع رسانی

 سازمان
حفظ نباتات
S_hatami41@yahoo.com
6

طاهره سمیعی
عضو کارگروه
اطلاع رسانی
سازمان شیلات


آدرس کانال تلگرام کمیسیون امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی

https://telegram.me/joinchat/BUtAbj2Nu_Zl4c0ScGEXpAبيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.