كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 
اعضای کارگروه روابط عمومی
 
1
اظهر قضایی
مسئول کارگروه
روابط عمومی
دفتر هماهنگی امور
استان ها
2
مولود ریاحی
عضو کارگروه روابط
عمومی
شرکت مادر تخصصی
خدمات کشاورزی
3
مریم نومی گلزار
عضو کارگروه روابط
عمومی
معاونت آب و خاک
4
اکرم ساکی
عضو کارگروه روابط
عمومی
حراست
5
فاطمه صفی خانی 
عضو کارگروه روابط
عمومی
شرکت شهرک های کشاورزی 
fatimdimo@yahoo.com
6
پروانه کمالو
عضو کارگروه روابط
عمومی
روابط عمومی
7
فهیمه خوش نوا
عضو کارگروه روابط
عمومی
دفتر امور مجلس
f.khosh@yahoo.com
8
فرحناز وندجبارپور
عضو کارگروه روابط
عمومی
معاونت باغبانی
9
فاطمه قصابی علمداری
عضو کارگروه روابط
عمومی

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.