كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 
 
اعضای کار گروه زنان محقق و نوآور
 
 
1
میترا نجفی
مسئول کارگروه
بانوان محقق ونوآور
سازمان تعاون روستایی
2
فرزانه پارسی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی
3
کبری ثقفی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
موسسه تحقیقات
خاک و آب
4
مریم انوشیروانی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
بسیج
5
زهرا عبادی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
موسسه تحقیقات
علوم دامی
6
ژاله فدایی
عضو کار گروه بانوان
محقق ونوآور
سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی
 
 
 
 
 
 بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.